RIM INVESTMENT OBLIGACJE

W związku z licznymi zapytaniami naszych Inwestorów / Obligatariuszy na temat informacji ukazujących się w publicznej przestrzeni informacyjnej, Zarząd Spółki odpowiada na powtarzające się pytania w formie FAQ.

Aktualności

1. W dniu 1 marca 2018 roku spółka Rim Investment sp. z o. o. podpisała Porozumienie o Wspólnym Przedsięwzięciu – Umowę Konsorcjum zawartą pomiędzy czterema spółkami: Rim Investment sp. z o. o. S.K.A., Konzeption 2 Sp. z o.o., oraz Integra sp. z o. o. Przedsięwzięcie zakładało wykonanie dużego projektu inwestycyjnego pod nazwą DUOVITA SMART APARTMENTS.

Przedmiotem w/w projektu była budowa nowoczesnych apartamentów na sprzedaż w Wiśle pod nazwą DuoVita Smart Apartments. Projekt kompleksu przewidywał budowę trzech budynków apartamentowo-hotelowych. Łączna powierzchnia apartamentów miała wynosić 7.133,58m2 i przewidywała powstanie 190 apartamentów. Szacowana wartość rynkowa projektu wynosiła około 150 mln złotych. Po wybudowaniu apartamenty miały zostać sprzedane podmiotom gospodarczym zainteresowanym prowadzeniem działalności w zakresie wynajmu apartamentów oraz prywatnym inwestorom.

W związku z w/w umową, spółka Rim Investment sp. z o. o. zobowiązała się do pozyskiwania finansowania dla projektu oraz realizowania zadań marketingowych, jak również do organizacji sieci sprzedaży.
W październiku 2019 roku, w związku z rozszerzeniem skali realizowanego projektu, lider konsorcjum spółka Rim Investment sp. z o. o S.K.A. jako firma deweloperska realizująca projekt DuoVita Smart Apartments, odsprzedała cały projekt spółce Goverby Investment sp. z o. o. S.K.A. Spółka ta jest podmiotem deweloperskim, w którym większościowym udziałowcem jest firma DuoLife S.A. z siedzibą w Krakowie.

W ramach transakcji sprzedaży zawartej w dniu 10 października 2019 roku oraz umowy przenoszącej własność nieruchomości, spółka Rim Investment sp. z o. o. S.K.A. sprzedała na rzecz Goverby Investment sp. z o. o. S.K.A. należące do niej nieruchomości pozyskane wcześniej w celu realizacji inwestycji. Spółki Rim Investment sp. z o. o. S.K.A. oraz Goverby Investment sp. z o. o. S.K.A. ustaliły, że rozliczenie ze sprzedaży będzie dokonywane w ramach dodatkowej umowy w okresie realizacji projektu deweloperskiego (do maksymalnie 24 miesięcy).
Jednakże, w marcu 2020 roku prace nad projektem zostały zatrzymane, a sprzedaż apartamentów drastycznie spadła w skutek zaistniałej sytuacji gospodarczej oraz całkowitego lub częściowego zamknięcia turystyki oraz innych sektorów gospodarki w związku z pandemią wirusa COVID-19. Sytuacja ta postawiła spółkę Dłużnika i pozostałe strony umowy konsorcjum w niezwykle trudnej sytuacji wobec Inwestorów, gdyż roszczenia obligatariuszy miały być zaspokojone ze środków finansowych, pochodzących ze zwrotu kosztów inwestycji i nabycia praw do projektu.

W okresie od maja do października 2020 roku podejmowano próbę ponowienia startu omawianego projektu, włącznie z intensywną kampanią ukierunkowaną na pozyskiwanie Inwestorów. Jednakże należy podkreślić, że w ofercie były apartamenty hotelowe, które z racji obostrzeń w branży turystycznej znalazły się w grupie pozostającej bez perspektyw rozwoju.

0d końca roku 2020 pojawiły się duże trudności w odzyskiwaniu środków pochodzących z umowy sprzedaży między RIM Investment sp. z o. o. S.K.A. a Goverby Investment sp. z o. o. S.K.A.. Równolegle spółki Konzeption 2 sp. z o. o. oraz spółka Rim Investment sp. z o. o. prowadziły restrukturyzację ze swoimi wierzycielami. Nie udało się jednak dojść do porozumienia ze wszystkimi wierzycielami, co spowodowało wszczęcie postępowań komorniczych i sądowych oraz zajęcia kont przez wierzycieli zgodnie z procedurami windykacji z ich stron. Dnia 30 czerwca 2020 roku do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach złożono wniosek o otwarcie Przyspieszonego Postępowania Układowego.

2. 23 sierpnia 2021 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o otwarciu Przyspieszonego Postępowania Restrukturyzacyjnego dla spółki Rim Investment sp. z o. o.. Wyznaczono nadzorcę sądowego w osobie Przemysława Zalewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 180, który przeprowadzi postępowanie układowe z Wierzycielami.

***

Działania skierowane na współpracę razem z Zarządem mogą w sposób zdecydowany pomóc w zrealizowaniu głównego celu, jakim jest ochrona i odzyskanie kapitału Inwestora w przyszłości. NAKAZY SĄDOWE, ZAJĘCIA KONT I NIEMOC W DALSZEJ AKYWNOŚCI FIRM POWODUJE W WIĘKSZOŚCI ICH UPADŁOŚĆ I UTRATĘ CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAINWESTOWANEGO KAPITAŁU. NIESTETY, ISTNIEJE NIEWIELKA GRUPA PRAWNIKÓW zainteresowanych zebraniem dokładnych informacji o stanie Spółki u źródła, w konsultacji z Zarządem – SĄ TO PRAWDZIWE WYJĄTKI!!! Większość jest nastawiona na prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych działań w stosunku do Spółki i jej Zarządu, co niestety prowadzi do nieodwracalnych szkód wyrządzonych w działaniach operacyjnych Dłużnika/ Spółki/ Emitenta, do całkowitej upadłości. Dodatkowo takie działania prawników są na niekorzyść swoich klientów ze względu na koszty postępowań sądowych i opłat związanych z windykacją.

ZARZĄD EMITENTA NIE DZIAŁA PRZECIWKO SWOIM WIERZYCIELOM/ INWESTOROM – wręcz przeciwnie często udostępnia swoje służby prawne ZA DARMO DO POSZUKIWANIA NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ W ROZSTRZYGNIĘCIU PRZYSZŁYCH SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ!

Informacje o spółce RIM INVESTMENT Sp. z o.o.

Spółka zajmowała się dotychczas prowadzeniem wspólnego projektu inwestycyjnego w grupie spółek celowych, reprezentowanych przez RIM Investment Sp. z o.o. SKA, która była inicjatorem i wykonawcą inwestycji. Najważniejsza z tych inwestycji to Duovita Smart Apartments. Kapitały pozyskane w ramach Emisji Akcji oraz Obligacji pozwalały realizować szereg pozytywnych projektów, na których skorzystało wielu naszych inwestorów!

Zarząd Spółki dokonywał i dokonuje wszelkich starań, aby Kapitał pozyskany od Inwestorów był zarządzany rzetelnie, zgodnie z obowiązującym prawem oraz zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami osiągania zyskownych efektów gospodarczych.

W związku ze zwiększonymi wymaganiami dotyczącymi sprzedaży apartamentów inwestycyjnych w 2019 roku Spółka wystąpiła z propozycją przekazania/sprzedaży projektu do swojego partnera strategicznego Spółki Duo Life S.A.. Spółka Duo Life S.A. powołała spółkę córkę-celową Goverby Investments Sp. z o.o. SKA, mającą za zadanie kontynuowanie inwestycji. W październiku 2019 roku dokonała się sprzedaż projektu wraz z całą siecią sprzedaży, działkami a także pozwoleniem na budowę. Spółka Goverby Investments Sp. z o.o. SKA zobowiązana została do zwrotu spółce RIM Investment Sp. z o.o. SKA całości poniesionych nakładów w przedmiocie inwestycji Duovita Smart Apartments, w tym zapłaty za nieruchomości, uzyskane pozwolenie na budowę a także prawa autorskie do projektu.

Z powodu trudnej sytuacji gospodarczej od początku 2020 roku (związanej z pandemią) spółka Goverby Investments Sp. z o.o. SKA postanowiła zamrozić inwestycję, równocześnie wstrzymując spłaty zobowiązań finansowych wobec spółki RIM Investment Sp. z o.o. SKA. Sytuacja ta nie pozwoliła Zarządowi wywiązać się z bieżących zobowiązań finansowych co przymusiło w następstwie do podjęcia zadań związanych z restrukturyzacją Spółki.

WSZELKIE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE BYŁY ZAWSZE I SĄ NADAL DO UZYSKANIA W BIURZE ZARZĄDU SPÓŁKI- do czego gorąco zachęcam zawsze wszystkich Inwestorów instytucjonalnych, prywatnych oraz ich pełnomocników prawnych!

Dodatkowo przekazujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które mamy nadzieję pozwolą Państwu ocenić sytuację w sposób właściwy i przy pomocy współpracy z Zarządem Spółki zabezpieczyć swój kapitał na przyszłość!

Co to są obligacje?

Obligacje Korporacyjne inaczej Obligacje komercyjne to papiery wartościowe wydawane przez spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki komandytowo akcyjne poświadczające o fakcie zadłużenia się firmy u nabywców tych obligacji. Spółka zyskuje kapitał na realizowanie swoich celów, a obligatariusze mogą liczyć na wcześniej ustalony przychód z inwestycji w formie odsetek. Inwestowanie w obligacje przedsiębiorstw może być bardzo opłacalne pod warunkiem wyboru stabilnego i wypłacalnego Emitenta. Prognozowany zysk może być wysoki i to przy zachowaniu stałych odsetek oraz ich kapitalizacji co trzy lub sześć miesięcy. Na obligacjach korporacyjnych można również stracić, jeśli Spółka okaże się niewypłacalna. Może to być spowodowane na przykład nagłym kryzysem gospodarczym. Brak terminowej wypłaty odsetek będzie skutkować (już po 3 dniach) wymagalnością wykupu Obligacji przez Emitenta. W konsekwencji, jeśli wierzyciele będą dochodzić swoich praw do spłaty długu mogą doprowadzić Emitenta do upadłości.

rim obligacje
rim obligacje

Czym są obligacje dla Inwestora/Obligatariusza?

DLA INWESTORA ZAKUP OBLIGACJI to rodzaj inwestycji w papiery dłużne Emitenta. Wysokie i regularne co kwartał odsetki są zawsze intratne ich wysokość odsetek jest zawsze uzależniona od stopnia ryzyka i wiarygodności oferenta. Im większe ryzyko, tym większe odsetki, które musi ponosić Emitent obligacji. Inwestor zawsze przed zakupem obligacji jest zobowiązany sprawdzić wszystkie uwarunkowania prawne oraz gospodarcze Emitenta.

Czym są obligacje dla Emitenta/Spółki inwestycyjnej?

Dla Emitenta emisja obligacji jest rodzajem kredytu obrotowego/ inwestycyjnego na projekt lub projekty w ramach swojego celu inwestycyjnego. U większości Emitentów wykorzystywanie możliwości zakupu długu na rynku daje szansę na realizacje projektów, które stają się wtedy możliwe. Oczywiście wtedy, wyższe oprocentowanie jest podyktowane często brakiem możliwości finansowania tych projektów przez tańszy kredyt (bankowy). Dlatego też oczekuje się od Inwestorów głębszej analizy projektów i realnych szans osiągnięcia celu inwestycyjnego, przed dokonaniem zakupu takich obligacji. Ważnym jest, aby Emitent w uzgodnieniu z Inwestorem widział horyzont czasowy inwestycji, którą realizuje. Często w normalnych warunkach gospodarczych czas trwania obligacji powinien być określony średnio lub długoterminowo. Wśród wielu Emitentów projekty po analizie fundamentalnej często wymagały odnowienia długu obligacyjnego.

rim obligacje
rim obligacje

Dla kogo są dedykowane emisje obligacji?

Obligacje korporacyjne to instrument finansowy, z którego mogą korzystać Inwestorzy w celu zarabiania, a Firmy w celu pozyskiwania kapitału na rozwój. Oczywiście jako produkt inwestycyjny, obligacje niosą za sobą ryzyko. Trzeba najpierw nauczyć się jak to wszystko działa i ostatecznie zrobić plan inwestycyjny, żeby dobrze rozłożyć środki oraz wybrać w co inwestujemy!

Jaka jest/była praktyka wykorzystywania obligacji przez Inwestora a jak przez Emitenta?

DLA INWESTORA OBLIGACJE korporacyjne to rodzaj lokaty ze stałym oprocentowaniem inwestycji, z trzy lub sześciomiesięczną wypłatą odsetek. DLA FIRMY/ EMITENTA to rodzaj pożyczki obrotowej/ inwestycyjnej na realizację celu inwestycyjnego z możliwością rozwoju swoich projektów. Praktyką stosowaną była możliwość przedłużania okresu finansowania projektu w okresie dłuższym, poprzez renegocjowanie warunków i pozostanie Inwestorów za ich zgodą dłużej w inwestycji, co oznacza uczestniczenie w kolejnych emisjach obligacji.

rim obligacje
rim obligacje

Co się dzieje jeżeli emitent nie może wykupić obligacji (zapadłych) w terminie ich zapadalności?

Jeżeli Emitent pomimo otrzymania wezwania do zapłaty w dalszym ciągu nie wykupuje obligacji należy zastanowić się nad koniecznością skierowania sprawy na drogę sądową. Takie bowiem zachowanie Emitenta zwykle świadczy o tym, że wystąpiły problemy z płynnością finansową. Należy wówczas przeanalizować jego sytuację ekonomiczną, skontaktować się z władzami Spółki w sprawie rozpoznania różnych możliwości rozwiązań jakie proponuje Zarząd.

W jaki sposób można dochodzić swoich należności jako Wierzyciel Emitenta?

Jako wierzyciel Spółki / Emitenta można w każdym momencie w wyniku braku wykupu zapadłych obligacji skierować sprawę do sądu. Można skorzystać z pomocy prawnej i wyznaczyć pełnomocnika prawnego dla tych czynności. Po wybraniu pełnomocnika prawnego, powinien on być zobowiązany do kontaktu z Zarządem w celu pozyskania niezbędnych informacji o możliwościach restrukturyzacji długu na drodze polubownej. Nakazy zapłaty uzyskane drogą sądową mogą bowiem spowodować przedwczesną upadłość emitenta, a co za tym idzie radykalne zmniejszenie szansy na odzyskanie zainwestowanej kwoty.

rim obligacje
rim obligacje

Dlaczego i kiedy opłaca się konwertować dług w postaci obligacji na Equity (Akcje lub Udziały) zaproponowane przez Emitenta?

Rezultatem wywołanym długotrwałym kryzysem gospodarczym mogą być daleko idące trudności finansowe Emitenta w realizowaniu swoich projektów. Mogą ulec zamrożeniu (jak w przypadku pandemii) działania operacyjne w Spółce, co doprowadzi ją do relatywnie szybkiego braku płynności finansowej. Przedłużający się okres trwania tej niekorzystnej dla Emitenta sytuacji gospodarczej przymusza Zarząd Spółki do szukania rozwiązań restrukturyzacji długu, z korzyścią dla Wierzyciela. Jedną z takich opcji jest konwersja długu na Aktywa w postaci wskazanych Akcji lub udziałów Firmy. W ten sposób można uratować Spółkę od upadłości.

Dlaczego tak ważnym jest aby współpracować z Zarządem Emitenta w temacie zabezpieczenia kapitału zainwestowanego w obligacje?

Obligatariusz lub jego pełnomocnik prawny powinien współpracować z Zarządem Spółki w temacie wszelkich rozwiązań zabezpieczających interes Inwestora. Często jednak pełnomocnicy prawni/ windykacyjni wbrew interesom klienta decydują się na procedurę spraw sądowych a nawet wykorzystują inne ośrodki prawne, takie jak: policja, prokuratura itd. Należy przy tym pamiętać, że te działania poza szantażem korporacyjnym zwykle NIE przynoszą oczekiwanych rezultatów dla Klienta/ Inwestora a na dodatek powodują jeszcze zwiększoną szansę, że i inni inwestorzy będą pokrzywdzeni brakiem możliwości odzyskania swojej inwestycji.

rim obligacje
rim obligacje

Co może spowodować niekontrolowana windykacja Emitenta przez Obligatariusza?

Niekontrolowana windykacja emitenta przez obligatariuszy może doprowadzić do jego upadłości. Zablokowanie kont operacyjnych i brak możliwości dalszego działania jest najgorszym z możliwych scenariuszy dla próby odzyskiwania zainwestowanego kapitału przez Inwestora.

Jak powinna wyglądać współpraca Obligatariusza ze swoim pełnomocnikiem prawnym?

Obligatariusz / Inwestor korzystający z pomocy prawnej ( pełnomocnika) powinien ustalić rzeczowe zasady, związane z odzyskiwaniem zainwestowanego kapitału. Nadrzędnym zamiarem i priorytetem powinna być skuteczna windykacja! Często bowiem działania pełnomocnika ograniczają się do uzyskania nakazów, wygranych spraw sądowych, zgłoszeń na policję, do prokuratury lub innych organów Państwowych, co tak naprawdę powoduje tylko szereg niekorzystnych scenariuszy dla Spółki i jej Zarządu. W żaden sposób natomiast nie przybliża Wierzyciela do zwrotu kapitału od Dłużnika / Spółki.

rim obligacje
rim obligacje

Żądanie natychmiastowego wykupu, nakazy zapłaty, sprawy karne KONTRA właściwe dochodzenie zwrotu swojego kapitału w warunkach kryzysu gospodarczego.

W wyniku ogólnego kryzysu gospodarczego powstaje szeroka oferta różnych pełnomocników prawnych oraz firm windykacyjnych skierowana do rynku wierzycieli, którym obiecuje się skuteczne prowadzenie spraw.

Czy pełnomocnik prawny reprezentujący Wierzyciela (Obligatariusza) działający przeciwko Emitentowi może być skuteczny w odzyskaniu należnych kwoty dla Inwestora?

Reguły działania pełnomocnika prawnego mogą być nastawione na konfrontacyjną i agresywną ścieżkę przeciwko Emitentowi! TAKIE DZIAŁANIA SĄ ZWYKLE NIEKORZYSTNE DLA SAMEGO INWESTORA I CZĘSTO POWODUJĄ BRAK SKUTECZNEGO ODZYSKANIA KAPITAŁU DLA SWOJEGO KLIENTA!

rim obligacje


RIM INVESTMENT Sp. z o.o.

ul Darwina 25A/7A
43-100 Tychy

Telefon: +48 601 585 800

Formularz kontaktowy

   

  AKTUALNOŚCI

  Na stronach internetowych pojawia się coraz więcej wpisów prawników reklamujących swoje usługi skierowane na rekrutację Klientów/Wierzycieli konkretnych Dłużników.
  Adwokaci, radcowie prawni poprzez stosowanie publicznych reklam, blogów, informacji marketingowych pozyskują nowych klientów w celu osiągnięcia swoich celów biznesowych?? Czy to jest etyczne? Często stosując wiedzę w stosunku do swoich klientów taką, która już jest w publicznej informacji (te, które mówią o powiązaniach kapitałowych, czy osobowych).

  Biorąc pod uwagę te informacje zachodzi tutaj poważna wątpliwość, czy zasady etyczne, obowiązujące normy etyki zawodu prawniczego nie są w sposób znaczący nadszarpnięte.

  Status adwokata, radcy prawnego należy do zawodów publicznego zaufania a tym samym niesie ze sobą wielką odpowiedzialność za zamieszczane treści.
  Marketing, jak sama nazwa wskazuje, jest elementem sprzedaży usług, produktów konsumentowi.

  Reklama realizowana przez kancelarie prawne stosuje wyrafinowane metody przekazu wybranych treści, pokazując potencjalnemu klientowi tylko te niby dla niego korzystne.

  Należy jednak zauważyć, że zwłaszcza sprawy windykacyjne wymagają lepszego poznania często złożonych aspektów działalności dłużnika! Wskazuję tutaj wręcz na szczególną uważność na zależności biznesowe dłużnika, które mają ogromne znaczenie w odzyskiwaniu roszczeń!

  W takim razie – UWAGA NA REKLAMY PRAWNIKÓW NASTAWIONYCH NA WŁASNY ZYSK, KOSZTEM NIEZORIENTOWANYCH I ZAGUBIONYCH INWESTORÓW bo:
  Co w takim razie jest z bezstronnością przekazu wiarygodnej i sprawdzonej informacji o Dłużniku/ Kontrahencie?
  Czy rzetelność tej wiarygodnej informacji skierowanej do rynku poszkodowanych wierzycieli w stosowanych metodach marketingu może być zachowana?

  ZGŁOŚ SIĘ DO NAS PO WIĘCEJ INFORMACJI

  Zgłoś się do nas jak masz poczucie bezradności w obliczu tylu informacji, które się ukazują.